Petten (gem. Schagen)

Petten (Gemeente Schagen)

De Hondsbosche en Pettemer Zeewering vormen een primaire waterkering langs de noord Hollandse kust tussen Camperduin en Petten.

Door nieuwe inzichten en het aanscherpen van wettelijke veiligheidsnormen werd deze locatie, evenals enkele andere locaties in de provincie, aangemerkt als “zwakke schakel” in de Nederlandse kustverdediging.

Om het achterland weer duurzaam te wapenen tegen overstroming vond tussen april 2013 en maart 2015 op deze locaties grootschalige zandsuppletie plaats.

Untitled1

Voor de kust bij Petten is ca. 20 miljoen m3 zand gesuppleerd, hierdoor is het aanwezige strand zo’n 300 meter breder geworden. Dit nieuw gevormde brede strand leent zich natuurlijk uitstekend voor diverse vormen van recreatie alsmede de actievere strand en water sporten !

Aangaande strandgebruik kiest de Gemeente Schagen voor een duidelijke seizoensgebonden schifting. In het badseizoen krijgt de badgast / zonaanbidder alle ruimte terwijl buiten dit seizoen meer ruimte is voor de actievere strandgebruikers / sporters.

In de APV vinden we het volgende:

 

Afdeling 16 Strand

 

Artikel 2.78 Begripsbepaling

 

In deze afdeling wordt verstaan onder:

  1. Badseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober daaraanvolgend van enig jaar;
  2. Badstrand: de gedeelten van het strand, welke ter exploitatie aan derden zijn verpacht en als zodanig middels één of meer borden zijn aangeduid;
  3. Strand: strook van zand of kiezelstenen direct naast de zee;
  4. Toegangspaden: de afritten van wegen en paden welke vanaf de openbare weg toegang geven tot het strand;

Artikel 2.80 Voertuigen

  • 1.Het is zonder ontheffing van het college verboden met voertuigen, alsmede zeilwagens, vliegerbuggy’s, windrijders en andere dergelijke zeilvoertuigen op het strand te rijden, deze aldaar te brengen of te hebben.
  • 2.Het in eerste lid gestelde verbod geldt niet voor fietsen, zeilwagens, windrijders, vliegerbuggy’s en andere dergelijke voertuigen, gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april alsmede buiten deze periode vóór 09.00 uur en na 19.00 uur.
  • 3.Van het in het eerste lid vervatte verbod zijn uitgezonderd bestuurders van motorvoertuigen, bromfietsen en fietsen ten behoeve van het door de burgemeester en wethouders als zodanig erkende reddingswezen, het onderhoud van de zeewering, de burgemeesterstrandvonder, de door hem aangewezen hulpstrandvonders, ambtenaren van de gemeente Schagen, de brandweer en de ambtenaren van politie in de uitoefening van hun taak.

Buggyen / strandzeilen zijn op het ca. 14 km lange strand van de gemeente Schagen dus toegestaan van 1 oktober tot 1 april alsmede gedurende het hele jaar vóór 09.00 uur en na 19.00 uur.

Het strand van de gemeente Schagen strekt van Petten (Rijksstrandpaal 22.60) in het zuiden tot Julianadorp (Rijksstrandpaal 7.80) in het noorden.

 

Untitled4

Omdat bij Petten het breedste “nieuwe” strand gesuppleerd is, is dit verreweg de meest ideale opstapplek. Ter plaatse van het informatiecentrum “kust, zand tegen zee” (Strandweg 4, Petten) en de standplaats van de KNRM is een ruime parkeerplaats met aanliggende duinovergang.

 

Untitled3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten noorden van de duinovergang bij de KNMR is strandpaviljoen “Zee en Zo” te vinden. “Zee en Zo” zal in het najaar zijn eerste paal slaan voor het nieuwe strandpaviljoen dat, conform planning, begin 2016 zijn deuren zal openen.

Untitled5

Camping Corfwater biedt de mogelijk tot overnachtingen direct aan de opgang van het nieuw gesuppleerde strand bij Petten. http://www.corfwater.nl

Zowel strand als regelgeving zijn op deze locatie nog in ontwikkeling, eventuele wijzigingen in deze locatie informatie zijn dus voorbehouden.

Volg instructies van locale autoriteiten direct op.

Bewaar een veilige afstand t.o.v. mede strandgebruikers.

Gedraag je als ambassadeur van de sport !

 

Bestuur BCH, september 2015